Velkommen til Odsherred Detektorforening

Vi er en hyggelig lille forening med plads til fordybelse

Vedtægter

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

April 2024

§1 - Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Odsherred Kommune og er stiftet den 26. august 2008.

§2 - Foreningens formål.

Foreningens formål er ved samarbejde med andre historiske interesserede foreninger samt museer at deltage i bevaring af Odsherreds fortidsminder.

Dette vil vi gennemføre ved at assistere – primært Museum Vestsjælland – med deltagelse i afsøgning af områder og udgravninger, foretage ekskursioner i foreningsregi og afholde foredrag relateret til amatørarkæologien.

Foreningen har endvidere til formål - gennem kurser – at uddanne medlemmerne i brug af metaldetektor og erhverve kendskab til terrænets benyttelse, oldsagskendskab, danefæbestemmelser, registrering og regler for aflevering af fund til museum.

Odsherred Detektorforening er for alle amatørarkæologer – med eller uden detektor, som er interesseret i fortiden i Odsherred.

Disse vedtægter gælder kun for det, der foregår i foreningen.

§3 - Indmeldelse og udmeldelse.

Interesserede kan søge optagelse i foreningen ved henvendelse til et af bestyrelses medlemmerne.

Hvis det årlige kontingent ikke er indbetalt inden 1. marts, vil dette øjeblikkelig medføre slettelse på mailliste.

Hvis medlem (-mer) trods skriftlig henvendelse ikke betaler skyldigt kontingent, ophører medlemskab automatisk.

Udmeldelse kan ske med ved henvendelse til kassereren/formanden.

Såfremt et medlem modvirker foreningens interesser eller nedsætter dens omdømme, skal bestyrelsen skriftligt anmode medlemmet om en redegørelse. Udebliver redegørelsen eller finder bestyrelsen den ikke tilfredsstillende, kan bestyrelsen udelukke medlemmet.

Medlemmet kan derefter på førstkommende ordinære generalforsamling forlange bestyrelsens afgørelse behandlet som et selvstændigt punkt på dagsordenen, men har, indtil generalforsamlingens beslutning foreligger, ingen medlemsrettigheder.

§4 - Økonomi.
Foreningens økonomi baseres primært på kontingenter fra medlemmerne.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Udover det årlige kontingent suppleres økonomien med:

 • Overskud fra detektorture
 • Overskud fra foredrag og øvrige arrangementer
 • Danefægodtgørelse
 • Lotterier

Danefægodtgørelse og – beviser.

Nedenstående bestemmelser omfatter kun fund gjort i foreningsregi, som detektorture, detektortræf eller detektorkurser og kun for foreningens medlemmer.

Alle fund, som formodes at være danefæ, skal snarest og senest efter 2 måneder afleveres af finder til museum, eller afleveres til formanden, så han kan aflevere til museum.

Uanset størrelse af danefægodtgørelsen, så tilfalder 25 % foreningen, 25 % lodsejer og 50 % til finderen.

Den, som har indgået lodsejeraftalen, giver 25 % af danefægodtgørelsen plus kopi af danefæbevis til lodsejeren.

Kopi af danefæbevis afleveres til Odsherred Detektorforening.

Til orientering får det lokale museum altid et eksemplar af danefæbeviset.

Overholdes disse bestemmelser ikke, kan det få konsekvenser (se §3)

§5 - Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der indkaldes skriftligt – fortrinsvis pr e-mail – med mindst to uges varsel med angivelse af dagsorden.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning fra formanden
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand i ulige år
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes i løbet af marts måned.

Forslag til generalforsamlingen skal sendes skriftligt til formanden, så de er denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6 - Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december

§7 - Tegning af foreningen

Foreningen tegnes af formanden (i fravær næstformanden) samt et bestyrelsesmedlem i forening.

Kassereren og formanden kan disponere over foreningens konto i pengeinstitut.

§8 - Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en formand samt mindst 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Alle valg gælder for 2 år, dog suppleant 1 år.

Formanden vælges i ulige år på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges på den årlige generalforsamling.

Bilagskontrollant og bilagskontrollantassistent vælges hvert år.

Fraværende medlemmer kan stemme ved at give skriftlig fuldmagt til en af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

§9 -Vedtægtsændringer.

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer går ind for disse ændringer.

§10 - Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst 10 % af medlemmerne eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Ønske om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes drøftet.

Bestyrelsen indkalder senest 2 uger efter et ønske herom er fremsat til ekstraordinær generalforsamling efter samme retningslinjer og med samme frist som til ordinær generalforsamling.

§11 - Opløsning af foreningen.

Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer beslutter dette på en ordinær generalforsamling, og dette bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal.

Ved opløsning af foreningen anvendes eventuel kapital til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.


Således godkendt på ordinær generalforsamling 5. april 2024

Per Lars Christiansen
Formand                     

Hent vedtægterne her